REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU JOBLLEGRO.COM

(dalej również̇: „Regulamin”) ważny od dnia 25 marca 2020r.

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług oraz warunki zawierania Umów Udostępnienia i Umów Rekrutacyjnych za pośrednictwem Serwisu, a także zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu. Ilekroć́ w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć́ w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co inne znaczenie:

 1. Administrator Organizacji – Rekruter, który utworzył Konto Organizacji z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu i zarządza tym Kontem, ponosząc jednocześnie odpowiedzialność za działania Organizacji w Serwisie i związane z tym rozliczenia;
 2. Autoryzacja – proces weryfikacji i akceptacji Użytkownika dokonywany jest w sposób określony przez Usługodawcę, w tym klikniecie w link wiadomości e-mail oraz w niektórych przypadkach telefoniczne potwierdzenie przez pracownika Serwisu okoliczności istotnych dla korzystania z danego Konta. Proces autoryzacji może zająć 2 dni robocze.
 3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do zalogowania się do Konta, nadawany przez Użytkownika w procesie założenia Konta;
 4. Kandydat – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której odrębnymi administratorami (w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) danych osobowych są Usługodawca i w zależności od okoliczności Rekruter tworzący Profil Kandydata lub Właściciel Projektu/Pracodawca zarządzający Profilem Kandydata w ramach Projektu Rekrutacyjnego, i która wyraziła skuteczną prawnie zgodę na przetwarzanie jej danych w celach zgodnych z funkcjonowaniem Serwisu;
 5. Konto – Konto Kandydata, Konto Rekrutera lub Konto Organizacji;
 6. Konto Kandydata – przestrzeń́ udostępniana Kandydatowi przez Usługodawcę w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Kandydata z Serwisu, w szczególności przechowywanie swojego Profilu Kandydata oraz zgłaszanie swojej kandydatury w prowadzonych Projektach Rekrutacyjnych. Kandydat uzyskuje dostęp do Konta Kandydata za pomocą̨ Loginu i Hasła. Kandydat może uzyskać dostęp do Konta Kandydata jedynie po akceptacji Regulaminu;
 7. Konto Rekrutera – przestrzeń udostępniana Rekruterowi, Właścicielowi Projektu, Pracodawcy, Mentorowi przez Usługodawcę w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie  z Serwisu, w szczególności zarządzanie Profilami Kandydatów w zakresie posiadanych uprawnień określonych funkcją Użytkownika w danym Projekcie Rekrutacyjnym.  Dostęp do Konta Rekrutera za pomocą̨ Loginu i Hasła lub innych dostępnych metod logowania. Uprawniony użytkownik  może uzyskać dostęp do Konta Rekrutera jedynie po akceptacji Regulaminu;
 8. Konto Organizacji – przestrzeń udostępniana przez Usługodawcę Użytkownikom posiadającym Konto Rekrutera w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na wspólne prowadzenie procesu rekrutacyjnego przez Rekruterów, w szczególności wspólne zarządzanie Profilami Kandydatów w zakresie określonym funkcją Użytkownika w danym Projekcie Rekrutacyjnym. Konto Organizacji jest zakładane przez Rekrutera po wcześniejszym utworzeniu Konta Rekrutera, a Rekruter zakładający Konto Organizacji staje się Administratorem Organizacji. Poszczególni Rekruterzy uzyskują dostęp do Konta Organizacji z poziomu swoich Kont Rekrutera po wcześniejszej autoryzacji przez Administratora Organizacji. Na Koncie Organizacji Administrator Organizacji określa wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami prawa dane niezbędne do wystawienia przez Usługodawcę faktury VAT.
 9. Login – adres e-mail Użytkownika podany przez Użytkownika podczas zawierania Umowy o Świadczenie Usług;
 10. Mentor – Użytkownik, który w Serwisie zaakceptował zaproszenie do Projektu Rekrutacyjnego w charakterze osoby odpowiedzialnej za wsparcie merytoryczne oraz koordynację procesu rekrutacji z zakresem uprawnień pozwalających na modyfikację wymagań w Projekcie Rekrutacyjnym założonym przez Właściciela Projektu.
 11. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 12. Opiekun Kandydata – Rekruter, który po uzyskaniu zgody Kandydata w jego imieniu założył Konto Kandydata w Serwisie lub został wskazany przez Kandydata jako Opiekun Kandydata, posiadający uprawnienia do modyfikacji treści zapisanych na Koncie Kandydata oraz posiadający uprawnienia do reprezentowania Kandydata w Projektach Rekrutacyjnych w tym do wyrażenia zgody na zawarcie Umowy udostępniania.
 13. Opłata – obejmuje opłaty uiszczane za korzystanie z Serwisu zgodnie z Cennikiem stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności: Opłatę za założenie Projektu Rekrutacyjnego, Opłatę za publikację Projektu Rekrutacyjnego, Opłatę za spotkania z rekomendowanymi Kandydatami, Opłatę za Wybór i przyjęcie oferty przez Kandydata oraz Opłatę Abonamentową;
 14. Opłata Abonamentowa – stała, okresowa opłata uiszczana przez Użytkownika w wysokości i na zasadach określonych w Cenniku, pozwalająca na bezpłatne korzystanie z realizacji usług objętych: Opłatą za założenie Projektu Rekrutacyjnego, Opłatą za publikację Projektu Rekrutacyjnego, Opłatą za Spotkania z rekomendowanymi Kandydatami oraz niższych, preferencyjnych stawek w stosunku do Opłaty za Wybór i przyjęcie oferty przez Kandydata, zgodnie z Cennikiem;
 15. Opłata za założenie Projektu Rekrutacyjnego – określona w Cenniku kwota wynagrodzenia netto (do której doliczone zostaną ew. należne podatki, w tym VAT), należna Usługodawcy od Organizacji a z tytułu utworzenia w Serwisie Projektu Rekrutacyjnego w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, w wysokości i na zasadach określonych w Cenniku;
 16. Opłata za publikację Projektu Rekrutacyjnego – określona w Cenniku kwota wynagrodzenia netto (do której doliczone zostaną ew. należne podatki, w tym VAT), należna Usługodawcy od Organizacji z tytułu publikacji Projektu Rekrutacyjnego w Serwisie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, w wysokości i na zasadach określonych w Cenniku;
 17. Opłata za Spotkania z rekomendowanymi Kandydatami – określona w Cenniku kwota wynagrodzenia netto (do której doliczone zostaną ew. należne podatki, w tym VAT), należna każdorazowo Usługodawcy od Organizacji z tytułu pierwszego spotkania lub pierwszej rozmowy zdalnej Pracodawcy lub uprawnionego użytkownika reprezentującego Pracodawcę lub Właściciela Projektu Rekrutacyjnego z każdym z Kandydatów wybranych na podstawie udostępnionych w Serwisie przez Rekruterów rekomendacji Kandydatów do rozmów w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, w wysokości i na zasadach określonych w Cenniku;
 18. Opłata za Wybór i przyjęcie oferty przez Kandydata – określona w Cenniku kwota wynagrodzenia netto (do której doliczone zostaną ew. należne podatki, w tym VAT), należnego Usługodawcy od Organizacji z tytułu wyboru Kandydata do zatrudnienia dokonanego przez Pracodawcę lub Właściciela Projektu w ramach danego Projektu Rekrutacyjnego w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, w wysokości i na zasadach określonych w Cenniku, przybierająca formę prowizji od wynagrodzenia Kandydata zatrudnionego przez Właściciel Projektu;
 19. Opłata za Usługi dodatkowe – określona w Cenniku kwota wynagrodzenia netto (do której doliczone zostaną ew. należne podatki, w tym VAT), należnego Usługodawcy od Organizacji z tytułu wyboru usługi dodatkowej realizowanej w ramach danego Projektu Rekrutacyjnego i w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, w wysokości i na zasadach określonych w Cenniku;
 20. Organizacja – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, posiadająca w Serwisie Konto Organizacji, która za pośrednictwem Serwisu zawiera Umowę Rekrutacyjną zlecając Rekruterom lub innym Organizacjom poszukiwania odpowiednich Kandydatów w ramach utworzonego przez Właściciela Projektu danego Projektu Rekrutacyjnego w Serwisie;
 21. Pracodawca (Hiring Manager) – Użytkownik, który w Serwisie zaakceptował zaproszenie do Projektu Rekrutacyjnego w charakterze osoby uprawnionej do wskazania spośród rekomendowanych przez Rekruterów Kandydatów do zatrudnienia.
 22. Profil Kandydata – oznacza zestaw danych dotyczących Kandydata, udostępniany w ramach Serwisu nieodpłatnie za zgodą Kandydata, zawierający informacje dotyczące Kandydata umożliwiające wzięcie przez niego udziału w Projekcie Rekrutacyjnym. Dane Kandydata zawarte w Profilu Kandydata są dostępne przez cały czas dla Rekrutera tworzącego Profil Kandydata w Serwisie oraz Rekruterów powiązanych z nim w ramach Organizacji. Przez czas trwania Projektu Rekrutacyjnego dane Kandydata zawarte w Profilu Kandydata są dostępne dla Rekruterów biorących udział w Projekcie Rekrutacyjnym oraz Właściciel Projektu zarządzającego tym Projektem Rekrutacyjnym, pod warunkiem zgłoszenia przez Kandydata swojej kandydatury w Projekcie Rekrutacyjnym lub akceptacji przez Kandydata zaproszenia do Projektu Rekrutacyjnego;
 23. Projekt Rekrutacyjny – projekt utworzony i zarządzany przez Właściciela Projektu z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, w ramach którego realizowany jest proces rekrutacyjny na określone stanowisko opisane w Projekcie Rekrutacyjnym, a którego efektem ma być zatrudnienie wybranego w tym procesie rekrutacyjnym Kandydata. W ramach funkcjonalności Serwisu Właściciel Projektu po utworzeniu Projektu Rekrutacyjnego ma możliwość samodzielnego wyszukiwania Kandydatów na określone stanowisko lub zaproszenia do tego Projektu Rekruterów lub Organizacji i zawarcia z nimi Umowy Rekrutacyjnej;
 24. Rekruter – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub działająca na rzecz Organizacjiposiadająca Konto Rekrutera w Serwisie;
 25. Serwis – platforma umożliwiająca Użytkownikom prowadzenie procesów rekrutacyjnych, w tym zawieranie i wykonywanie w ramach poszczególnych Projektów Rekrutacyjnych Umów Rekrutacyjnych przez Rekruterów lub Organizacje na rzecz Właściciel Projektu, na którą składa się zespół połączonych ze sobą̨ stron internetowych oraz funkcjonalności, dostępnych za pośrednictwem Internetu pod adresem strony głównej URL www.jobllegro.com
 26. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, o treści wynikającej z postanowień niniejszego Regulaminu, obejmująca w szczególności udostępnienie przez Usługodawcę Użytkownikowi funkcjonalności Serwisu;
 27. Umowa Udostępnienia – zawierana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu umowa pomiędzy Organizacją w imieniu, której działa Właściciel Projektu a Rekruterem lub inną Organizacją, o treści wynikającej z postanowień niniejszego Regulaminu obejmująca udostępnienie Profilu Kandydata przez Rekrutera lub inną Organizację Właścicielowi Projektu oraz Pracodawcy, w ramach danego Projektu Rekrutacyjnego, pod warunkiem akceptacji przez Kandydata zaproszenia do wzięcia udziału w tym Projekcie Rekrutacyjnym;
 28. Umowa Rekrutacyjna – zawierana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu umowa pomiędzy Organizacją w imieniu której działa Właściciel Projektu a Rekruterem lub inną Organizacją, o treści wynikającej z postanowień niniejszego Regulaminu obejmująca świadczenie przez Rekrutera lub inną Organizację usługi rekrutacyjnej w ramach danego Projektu Rekrutacyjnego oraz przewidująca uiszczenie przez Organizację wynagrodzenia na rzecz Rekrutera lub innej Organizacji za wykonanie tej usługi;
 29. Usługodawca – spółka Jobllegro sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000782499, NIP: 8943140919. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 796 888 188;
 30. Użytkownik – Kandydat, Rekruter, Właściciel Projektu lub Administrator Organizacji; Hiring Manager.
 31. Właściciel Projektu (Project Owner) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która założyła w Serwisie Projekt Rekrutacyjny mający na celu wyszukanie Kandydata spełniającego kryteria opisane w Projekcie Rekrutacyjnym;
 32. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania względem urządzenia końcowego, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Internet Explorer (min. wersja 11) lub Google Chrome (min. wersja 36) lub Mozilla Firefox (min. wersja 32), obsługującą̨ JavaScript, oraz umożliwiającą̨ zapisywanie plików cookies. Aby utworzyć́ Konto i korzystać z Serwisu, Użytkownik musi ponadto posiadać́ ważny/aktywny adres e-mail.

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 
 1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe z którego korzysta Użytkownik, Wymagań́ Technicznych.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i korzystania z Serwisu. Użytkownik może korzystać́ z usług świadczonych przez Usługodawcę, określonych w Regulaminie, w wybranym przez siebie zakresie.
 3. Usługodawca informuje, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym założenie Konta, może być́ związane z koniecznością̨ poniesienia przez Użytkownika kosztów połączenia z siecią̨ Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są̨ pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Użytkownik. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Usługodawcy.
 4. Aby założyć Konto, Użytkownik korzysta z funkcjonalności „Załóż Konto Kandydata”, „Załóż Konto Rekrutera”, lub „Załóż Konto Organizacji” dostępnej w ramach Serwisu, a następnie wykonuje prezentowane instrukcje. W celu założenia Konta konieczne jest w szczególności:
  1. podanie przez Użytkownika imienia; nazwiska; aktywnego adresu e-mail;
  2. nadanie Hasła składającego się co najmniej z 8 znaków;
  3. zaakceptowanie Regulaminu;

W przypadku Konta Kandydata, jest możliwe wcześniejsze założenie Profilu Kandydata przez Opiekuna Kandydata, jednakże dla wzięcia przez Kandydata udziału w Projekcie Rekrutacyjnym i udostępnienia jego danych innym Użytkownikom Serwisu, konieczna jest akceptacja przez Kandydata zaproszenia wystosowanego przez Właściciela Projektu lub Mentora w danym Projekcie Rekrutacyjnym. Do chwili dokonania takiej akceptacji, dane zapisane w Profilu Kandydata są widoczne w Serwisie wyłącznie przez Opiekuna Kandydata, który utworzył Profil Kandydata oraz Rekruterów powiązanych z tym Opiekunem Kandydata w ramach Organizacji do której należy Opiekun Kandydata.

 1. Poprzez utworzenie Konta Rekrutera zgodnie z niniejszym Regulaminem, Użytkownik pełniący funkcje:
  1. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego informacje w ramach Konta Rekrutera i/lub Konta Organizacji są prawdziwe, rzetelne i kompletne;
  2. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w ramach Konta Rekrutera i/lub Konta Organizacji w celach realizacji usług Serwisu w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień przesyłanych na adres email związanych z aktywnością Użytkownika oraz statusem Projektów Rekrutacyjnych.
  3. Rekruter lub Organizacja zwierającą za pośrednictwem Serwisu Umowę Rekrutacyjną oświadcza, że zawodowo zajmuje się rekrutacją lub prowadzi działania rekrutacyjne na rzecz swojego pracodawcy lub zleceniodawcy.
  4. Opiekun Kandydata, oświadcza, że będzie dysponować wszelkimi zgodami Kandydatów, których dane udostępni w Serwisie w ramach tworzonych przez Opiekuna Kandydata Kont Kandydatów koniecznymi w celu udostępnienia ich danych w Serwisie.
  5. Rekruter, Właściciel Projektu, Mentor, Organizacja oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub poprzez używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
 2. Poprzez utworzenie Konta Organizacji zgodnie z niniejszym Regulaminem, Administrator Organizacji oświadcza, że Organizacja przyjmuje na siebie odpowiedzialność za działania Użytkowników należących do Organizacji i zobowiązuje się do prowadzenia rozliczeń w imieniu Organizacji.
 3. Poprzez utworzenie Konta Kandydata zgodnie z niniejszym Regulaminem, Kandydat:
  1. oświadcza, że podane przez niego w Koncie Kandydata oraz Profilu Kandydata dane są prawdziwe, rzetelne i kompletne;
  2. oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w ramach Konta Kandydata w celach realizacji usług Serwisu w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień przesyłanych na adres email związanych z aktywnością Użytkownika oraz statusem Projektów Rekrutacyjnych w całym okresie utrzymania w Serwisie aktywnego Konta Kandydata.
  3. oświadcza, że wyraża zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celu prowadzenia Projektów rekrutacyjnych.
 4. Poprzez utworzenie Profilu Kandydata przez Opiekuna Kandydata zgodnie z niniejszym Regulaminem, Opiekun Kandydata:
  1. oświadcza, że podane przez niego w Profilu Kandydata dane są prawdziwe, rzetelne i kompletne;
  2. oświadcza, że dysponuje zgodą Kandydata, którego dane udostępnia w Serwisie w ramach tworzonego przez Opiekuna Kandydata Profilu Kandydata na udostępnienie jego danych w Serwisie na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. Poprzez zgłoszenie swojej kandydatury w danym Projekcie Rekrutacyjnym lub poprzez akceptację zaproszenia do danego Projektu Rekrutacyjnego, Kandydat obligatoryjnie wyraża zgodę na udostępnianie jego danych osobowych zgromadzonych w Profilu Kandydata Właścicielowi Projektu i/lub Mentorowi i/lub Pracodawcy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w danym Projekcie Rekrutacyjnym oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez osoby uprawnione do realizacji procesu rekrutacji w danym Projekcie Rekrutacyjnym.
 6. Warunkiem korzystania z części funkcjonalności Serwisu, w tym polegających na zawieraniu Umów Rekrutacyjnych, jest uzupełnienie danych Organizacji i/lub danych Rekrutera niezbędnych do prawidłowego wstawienia faktur lub umów zleceń w ramach rozliczenia zawieranych Umów Rekrutacyjnych, zgodnie z katalogiem wskazanym w Koncie Rekrutera oraz w Koncie Organizacji.
 7. Użytkownik gwarantuje poprawność i aktualność wszystkich danych Użytkownika.
 8. Dane Użytkownika udostępnione Usługodawcy, w tym dane osobowe zawarte w ramach Konta, będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu wykonywania Umowy o Świadczenie Usług. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.
 9. Jeżeli Użytkownik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną umieścił w ramach Konta dane osoby trzeciej jako osoby kontaktowej, Użytkownik oświadcza, że uzyskał zgodę osoby której te dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych w zakresie i w celu wynikającym z Umowy o Świadczenie Usług , a także zobowiązuje się do spełnienia wobec niej obowiązku informacyjnego na podstawie obowiązujących przepisów, w tym art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Przed przystąpieniem do przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych w ramach Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany podjąć środki zabezpieczające, o których mowa w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 24-25 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz wdrożyć niezbędną dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 11. Właściciel Projektu i/lub Pracodawca akceptując niniejszy Regulamin potwierdza, że z chwilą udostępnienia mu danych osobowych Kandydata z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, staje się administratorem (w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) tych danych, decydując o celach i środkach ich przetwarzania w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
 1. LICENCJA
 1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez Usługodawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, znaki towarowe, wchodzące w skład Serwisu elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa do baz danych podlegają̨ ochronie prawnej i przysługują̨ Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z ww. treści wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z funkcjonalności Serwisu. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W celu umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego korzystania z Serwisu, umieszczając w ramach Serwisu jakiekolwiek treści chronione prawem, w tym będące przedmiotem praw autorskich Użytkownika lub podmiotów trzecich utwory, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na te utwory (lub gwarantuje jej udzielenie przez uprawniony podmiot), obowiązującej przez czas trwania Umowy o Świadczenie Usług. Licencja ta obejmuje wszelkie pola eksploatacji i możliwości korzystania za pośrednictwem Serwisu, w szczególności:
  1. wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu;
  2. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  3. tworzenie nowych wersji, modyfikacji, opracowań i adaptacji (w szczególności tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany);
  4. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do treści dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;
  5. rozpowszechnianie w sieci Internet.

 

 1. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 
 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników:
  1. umożliwienie Użytkownikom utworzenia Konta;
  2. umożliwienie przeglądania treści udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Serwisu;
  3. umożliwienie przeglądania udostępnionych treści umieszczonych przez innych Użytkowników w ramach Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy, na rzecz Kandydatów, którzy posiadają Konto Kandydata, następujące usługi:
  1. podtrzymywanie sesji Kandydata po zalogowaniu się̨ przez niego do Konta Kandydata (za pomocą̨ przeglądarki, z wykorzystaniem technologii przechowującej informacje na urządzeniach elektronicznych Kandydata, takich jak cookies);
  2. umożliwienie udostępnienia z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, określonych przez Kandydata danych, Użytkownikom posiadającym Konto Rekrutera w ramach prowadzonych Projektów Rekrutacyjnych i tym samym wzięcia udziału w realizowanych procesach rekrutacyjnych.
 3. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy, na rzecz Użytkowników, którzy utworzyli Konto Rekrutera, w szczególności następujące usługi:
  1. podtrzymywanie sesji po zalogowaniu się̨ do Konta Rekrutera (za pomocą̨ przeglądarki, z wykorzystaniem technologii przechowującej informacje na urządzeniach elektronicznych   takich jak cookies);
  2. umożliwianie Użytkownikom zawierania Umów Rekrutacyjnych i Umów Udostępnienia;
  3. przechowywanie i udostępnianie Użytkownikowi za pośrednictwem Konta Rekrutera historii Projektów Rekrutacyjnych, w których Użytkownik brał udział w okresie 12 miesięcy od dnia utworzenia każdego Projektu Rekrutacyjnego ;
  4. przechowywanie i udostępnianie Rekruterowi za pośrednictwem Konta Rekrutera Profili Kandydatów, które utworzone zostały przez tego rekrutera będącego Opiekunem Kandydata lub innego Opiekuna Kandydata powiązanego z tym Rekruterem w ramach Organizacji do której należy dany Rekruter;
  5. przechowywanie i udostępnianie Rekruterowi za pośrednictwem Konta Rekrutera Profili Kandydatów udostępnionych w ramach realizowanych z udziałem Rekrutera Projektów Rekrutacyjnych przez okres trwania tych Projektów Rekrutacyjnych.
 4. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy, na rzecz Administratorów Organizacji, którzy posiadają stosowne Konto w Serwisie następujące usługi:
  1. umożliwianie Administratorowi Organizacji zawierania Umów Rekrutacyjnych i Umów Udostępnienia w imieniu Organizacji;
  2. przechowywanie i udostępnianie Administratorowi Organizacji za pośrednictwem Serwisu historii Projektów Rekrutacyjnych w okresie 12 miesięcy od dnia utworzenia każdego Projektu Rekrutacyjnego;
  3. przechowywanie i udostępnianie wszystkim Rekruterom skupionym w danej Organizacji za pośrednictwem Konta Organizacji Profili Kandydatów, które utworzone zostały przez jakiegokolwiek Rekrutera będącego członkiem Organizacji.
 5. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy, na rzecz rekruterów pełniących funkcje Właściciela Projektu następujące usługi:
  1. umożliwianie Właścicielom Projektów zawierania Umów Rekrutacyjnych i Umów Udostępnienia;
  2. przechowywanie i udostępnianie Właścicielom Projektów za pośrednictwem Serwisu historii Projektów Rekrutacyjnych w okresie 12 miesięcy od dnia utworzenia każdego Projektu Rekrutacyjnego;
  3. umożliwienie prowadzenia przez Właścicieli Projektów procesów rekrutacyjnych w ramach Projektów Rekrutacyjnych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  4. przechowywanie i udostępnianie Właścicielom Projektów za pośrednictwem Serwisu Profili Kandydatów udostępnionych w ramach założonych przez Właściciela Projektu Projektów Rekrutacyjnych przez okres trwania tych Projektów Rekrutacyjnych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się̨ do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1-5 powyżej, odpłatnie lub nieodpłatnie, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana z chwilą uzyskania przez Użytkownika Autoryzacji.
 8. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Serwisu w języku polskim, na czas nieoznaczony.
 9. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. podawania w ramach Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych dla realizacji umów danych Użytkownika;
  2. aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika Usługodawcy, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania Umowy Udostępnienia; obowiązek ten dotyczy w szczególności aktualizowania danych Użytkownika oraz danych udostępnianych na podstawie Umowy Udostępnienia;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę oraz innych Użytkowników w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu i zawartych w ramach Serwisu umów przez tego Użytkownika, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy i niezakłócający działalności Usługodawcy, Użytkowników lub Serwisu;
  4. terminowego uiszczania Opłat i ewentualnych innych należności ustalonych w Regulaminie lub Umowach Rekrutacyjnych;
  5. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  6. niepodejmowania działań́ takich jak:
 • rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
 • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników;
 • modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Usługodawcę lub innych Użytkowników, w tym nieuprawnione modyfikowanie udostępnionych przez innych Użytkowników Profili Kandydata;
 • nadużywanie praw przyznanych Użytkownikowi przez Usługodawcę, innych Użytkowników lub przepisy prawa, w tym korzystanie z nich w sposób sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia z Serwisu konta Użytkownika lub zablokowania dostępu do jakichkolwiek treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, a także w razie otrzymania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści dostępnych w ramach Serwisu.

 

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 
 1. Użytkownik może rozwiązać́ Umowę̨ o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, bez wskazywania przyczyn i ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia Usługodawcy, w formie:
  1. pisemnej; albo
  2. wiadomości e-mail na adres biuro@jobllegro.com
 2. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać́ Umowę̨ o Świadczenie Usług z Użytkownikiem bez okresu wypowiedzenia, z ważnych powodów wskazanych w ust. 4 niniejszego punktu, a także w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień́ Regulaminu lub podejmowania przez Użytkownika działań́ sprzecznych z prawem lub szkodliwych dla funkcjonowania Serwisu. Usługodawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas utworzenia Konta. W każdym przypadku rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym punktem przyjmuje się, że nastąpiło ono z winy Użytkownika, a Użytkownikowi nie przysługują roszczenia o naprawienie szkody i Użytkownik zobowiązuje się do niedochodzenia takich roszczeń.
 3. Niezależnie od powyższego, Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W każdym wypadku wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę zgodnie z niniejszym punktem, Użytkownikowi nie przysługują roszczenia o naprawienie szkody i Użytkownik zobowiązuje się do niedochodzenia takich roszczeń.
 4. Usługodawca może ograniczyć́ prawo Użytkownika do korzystania z Serwisu oraz zawierania Umowy Rekrutacyjnej lub Umowy Udostępnienia, jak również̇ może ograniczyć́ jego dostęp do części lub całości treści udostępnianych w ramach Serwisu, w tym Profili Kandydatów w przypadku naruszenia Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
  1. podał dane lub treści wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności naruszając przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  2. nie wykonał prawidłowo zawartej za pośrednictwem Serwisu Umowy Rekrutacyjnej lub Umowy Udostępnienia.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług przez którąkolwiek ze Stron pozostaje bez wpływu na zawarte za pośrednictwem Serwisu Umowy Rekrutacyjne lub Umowy Udostępnienia.

 

 1. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ
 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Usługodawcę w terminie 7 dni od wystąpienia nieprawidłowości w świadczonych przez Usługodawcę usługach. Po upływie tego terminu Użytkownik zobowiązuje się do niedochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Usługodawcy w związku z ww. nieprawidłowościami.
 2. Użytkownik może zgłosić́ Usługodawcy reklamację świadczonych przez niego usług na piśmie lub poprzez pocztę email na adres reklamacja@jobllegro.com. Zgłoszenie reklamacji wymaga pod rygorem nieważności przedstawienia opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz wskazania danych kontaktowych Użytkownika zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę:
  1. w przypadku reklamacji Rekrutera – w terminie 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownika.
  2. w przypadku reklamacji Kandydata – w terminie 7 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego Kandydata.
 4. Ani Usługodawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników za wszelkie szkody związane utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 5. W każdym przypadku ew. ustalenia odpowiedzialności (kontraktowej lub deliktowej) Usługodawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników, odpowiedzialność ta będzie ograniczona jedynie do rzeczywistych strat (bez uwzględnienia utraty zysków) i w żadnym przypadku nie przekroczy kwoty 1000 zł za cały okres trwania Umowy o Świadczenie Usług.
 6. Kandydat ma prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług na podstawie artykułu 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wzór formularza odstąpienia zawiera załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. REKLAMACJE DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKÓW 
 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia za pośrednictwem Serwisu reklamacji działań wykonywanych przez innego Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w terminie 48 godzin od wystąpienia nieprawidłowości spowodowanych przez innego Użytkownika. Po upływie tego terminu Użytkownik nie korzysta ze wsparcia Serwisu w kontroli prawidłowego korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników. Procedura reklamacyjna ma na celu dokonanie przez Usługodawcę oceny zaistniałej sytuacji i przekazanie zainteresowanym Użytkownikom informacji zwrotnej. Usługodawca nie dokonuje jednak zwrotów Opłat za wykonane usługi.
 2. W terminie określonym w ust. 1 powyżej, Użytkownik może zgłosić́ Usługodawcy reklamację działań podejmowanych przez innego Użytkownika na piśmie albo z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu. Zgłoszenie reklamacji wymaga pod rygorem nieważności przedstawienia opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownika.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, w szczególności działania podejmowane za pośrednictwem Serwisu, w tym za nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez Użytkowników umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podejmowanych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, w tym działań stanowiących naruszenia Regulaminu lub umów zawartych za pośrednictwem Serwisu. Opisana w ust. 1-3 powyżej procedura służy zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, nie jest podstawą jakichkolwiek roszczeń przeciwko Usługodawcy.

 

 1. INFORMACJE POUFNE
 1. Wszelkie informacje przekazywane wzajemnie przez Użytkownika i Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w toku zawierania lub wykonywania Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Rekrutacyjnej lub Umowy Udostępnienia, w tym informacje prawne, finansowe, ekonomiczne, handlowe, techniczne, informatyczne, technologiczne, marketingowe lub organizacyjne dotyczące Usługodawcy lub Użytkowników, uważane są za informacje poufne. Użytkownik i Usługodawca jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy, tj. do nieujawniania jakimkolwiek osobom trzecim w całości lub w części informacji poufnych oraz do niewykorzystywania ich w celu innym niż związany z zawarciem lub wykonaniem umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu. z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Użytkownik może ujawnić informacje poufne, o których mowa w ust. 1 powyżej w następujących sytuacjach:
  1. gdy ujawnienia wymaga właściwy organ władzy publicznej działający na podstawie i w granicach przepisów prawa;
  2. gdy były powszechnie znane przed ich udostępnieniem Użytkownikowi lub gdy staną się powszechnie znane bez naruszenia zobowiązania umownego przez Użytkownika lub przez osobę trzecią;
  3. gdy na ich ujawnienie Usługodawca wyrazi uprzednio zgodę na piśmie pod rygorem nieważności.
 1. Wszelkie informacje przekazane Użytkownikowi przez innych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w toku zawierania lub wykonywania Umowy Rekrutacyjnej lub Umowy Udostępnienia, w tym informacje prawne, finansowe, ekonomiczne, handlowe, techniczne, informatyczne, technologiczne, marketingowe lub organizacyjne dotyczące Użytkowników lub Usługodawcy, uważane są za informacje poufne. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy, tj. do nieujawniania jakimkolwiek osobom trzecim w całości lub w części informacji poufnych oraz do niewykorzystywania ich w celu innym niż związany z zawarciem lub wykonaniem umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu. z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej.
 2. Użytkownik może ujawnić informacje poufne, o których mowa w ust. 3 powyżej w następujących sytuacjach:
  1. gdy ujawnienia wymaga właściwy organ władzy publicznej działający na podstawie i w granicach przepisów prawa;
  2. gdy były powszechnie znane przed ich udostępnieniem Użytkownikowi lub gdy staną się powszechnie znane bez naruszenia zobowiązania umownego przez Użytkownika a lub przez osobę trzecią;
  3. gdy na ich ujawnienie Użytkownik udostępniający informacje poufne i Usługodawca wyrażą uprzednio zgodę na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. Użytkownik może wykorzystywać informacje poufne udostępnione zgodnie z postanowieniami Umowy Rekrutacyjnej lub Umowy Udostępnienia oraz niniejszego Regulaminu, w tym w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa w celu realizacji procesu rekrutacji, dla którego Profile Kandydatów zostały pozyskane, przez okres trwania Projektu Rekrutacyjnego.

UMOWY ZAWIERANE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 1. ROLA SERWISU 
 1. Usługodawca udostępnia Serwis za pośrednictwem którego możliwe jest prowadzenie procesów rekrutacyjnych w ten sposób, że Właściciel Projektu samodzielnie lub za pośrednictwem Mentora zakłada Projekt Rekrutacyjny, w ramach którego samodzielnie lub z wykorzystaniem Rekruterów lub Organizacji wyszukuje Kandydatów, a Kandydaci lub Rekruterzy mają możliwość zgłaszania udziału Kandydatów w tych procesach rekrutacyjnych i tym samym udostępnienia ich danych Właścicielowi Projektu i/lub Pracodawcy i/lub Mentorowi.
 2. Usługodawca nie jest stroną Umów Rekrutacyjnych ani Umów Udostępnienia i nie gwarantuje, że Umowy Rekrutacyjne lub Umowy Udostępnienia zostaną zawarte i wykonane.

 

 1. UMOWA REKRUTACYJNA 
 1. Na podstawie Umowy Rekrutacyjnej Rekruter lub Organizacja zobowiązują się względem Właściciela Projektu do prowadzenia na jego rzecz procesu rekrutacyjnego i udostępnienia Właścicielowi Projektu, i/lub Pracodawcy i/lub Mentorowi stosownych Profili Kandydatów, umożliwiając Właścicielowi Projektu i/lub Mentorowi i/lub Pracodawcy (1) prowadzenie rekrutacji z wykorzystaniem danych Kandydatów, (2) dodawanie wybranych Kandydatów do listy Kandydatów rekomendowanych do spotkań  oraz (3) wybór Kandydatów w celu ich zatrudnienia.
 2. Na podstawie Umowy Rekrutacyjnej Organizacja w imieniu której Właściciel Projektu założył Projekt Rekrutacyjny zobowiązuje się względem Rekrutera lub innej Organizacji do uiszczenia za pośrednictwem Serwisu opisanego każdorazowo w danym Projekcie Rekrutacyjnym wynagrodzenia należnego za świadczenie usług rekrutacyjnych i udostępnianie Profili Kandydatów.
 3. Wykonanie Umowy Rekrutacyjnej następuje za pośrednictwem Serwisu. Wykonanie usługi rekrutacyjnej następuje w momencie: (1) realizacji rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami wskazanymi na liście rekomendacji kandydatów do spotkań, (2) akceptacji Kandydata rozumianej jako złożenie i przyjęcie przez Kandydata oferty pracy lub współpracy złożonej przez Uprawnionego użytkownika lub jakikolwiek podmiot z nim powiązany osobowo lub kapitałowo.
 4. W celu zawarcia Umowy Rekrutacyjnej, Usługodawca umożliwia odpłatnie założenie Projektu Rekrutacyjnego przez Właściciela Projektu , w ramach którego Właściciel Projektu określa m.in. opis stanowiska, na które poszukuje pracownika lub zleceniobiorcy, warunki zatrudnienia, w tym w szczególności wysokość oferowanego Kandydatowi wynagrodzenia. Utworzony w Projekt Rekrutacyjny jest odpłatnie publikowany w Serwisie.
 5. W oparciu o utworzony Projekt Rekrutacyjny Właściciel Projektu może samodzielnie prowadzić rekrutację oczekując na zgłoszenia Kandydatów posiadających w Serwisie Konta Kandydata lub zlecić świadczenie usług rekrutacyjnych wybranym Rekruterom lub Organizacjom. W tym celu Właściciel Projektu z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu publikuje zapytanie ofertowe na prowadzenie rekrutacji w ramach danego Projektu Rekrutacyjnego. W odpowiedzi na to zapytanie ofertowe Rekruterzy lub Organizacje z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu przesyłają Właścicielowi Projektu informację o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Szczegóły oferty oraz wysokość wynagrodzenia opisane są w karcie Szczegóły Projektu/Informacje Projektu Rekrutacyjnego publikowanego w Serwisie. Z chwilą potwierdzenia przez Właściciela Projektu akceptacji oferty przez Rekrutera, następuje zawarcie Umowy Rekrutacyjnej z obowiązkiem zapłaty na rzecz Rekrutera lub Organizacji ustalonego wynagrodzenia.
 6. Z tytułu wykonania Umowy Rekrutacyjnej Organizacja w imieniu której działa Właściciel Projektu jest zobowiązana do uiszczenia za pośrednictwem Serwisu na rzecz Rekrutera lub innej Organizacji wynagrodzenia uzgodnionego zgodnie z ustępem 5 powyżej. Zapłata tego wynagrodzenia następuje poprzez zapłatę wynagrodzenia na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę powiększonej o prowizję Serwisu zgodnie z cennikiem serwisu opisanym w załączniku nr.1 do Regulaminu bezpośrednio na konto Usługodawcy wskazane na fakturze. Usługodawca w terminie 7 dni od dnia wpływu środków na konto Usługodawcy dokona rozliczenia Projektu Rekrutacyjnego z Rekruterami na podstawie prawidłowo wystawionych przez Rekruterów faktur vat lub rachunków do umowy zlecenia. Usługodawca w zakładce Szczegóły Projektu/Rozliczenia przekazuje Rekruterom informację o wysokości należnego wynagrodzenia. Usługodawca nie gwarantuje zapłaty tego wynagrodzenia przez Organizację w imieniu której działa Właściciel Projektu ani nie ponosi odpowiedzialności za jej nieuiszczenie. Wyjątek stanowi sytuacja w której Właścicielem Projektu jest Usługodawca.
 7. W przypadku Rekrutera wchodzącego w skład Organizacji zapłata wynagrodzenia uzgodniona zgodnie z ustępem 5 powyżej zostanie pomniejszona przez Usługodawcę o wartość prowizji należnej na rzecz Organizacji w wysokości i na zasadach opisanych w zakładce „Organizacja” podanej przez Administratora Organizacji. Usługodawca w terminie 7 dni od dnia wpływu środków na konto Usługodawcy dokona rozliczenia prowizji bezpośrednio na konto Organizacji na podstawie prawidłowo wystawionej faktury vat lub rachunku do umowy zlecenia. Prowizja nie jest naliczana w przypadku Rekruterów wchodzących w skład Organizacji Jobllegro Selected.
 8. Z tytułu realizacji Projektu Rekrutacyjnego w tym podjęcia decyzji o wyborze danego Kandydata do rozmów i/lub akceptacji Kandydata z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, Organizacja w imieniu której działa Właściciel Projektu jest zobowiązana do uiszczenia na rzecz Usługodawcy Opłat w wysokości i na zasadach opisanych w cenniku stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Podjęcie przez Organizację w imieniu której działa Właściciel Projektu lub Właściciela Projektu lub Pracodawcę lub jakikolwiek inny podmiot powiązany kapitałowo współpracy na jakiejkolwiek podstawie prawnej z Kandydatem, będzie uważane za wybór danego Kandydata w ramach Projektu Rekrutacyjnego i wykonanie usługi rekrutacyjnej przez Rekrutera lub Organizację na podstawie zawartej Umowy Rekrutacyjnej, jeśli rozpoczęcie takiej współpracy nastąpi w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia Projektu Rekrutacyjnego, w którym brał udział ten Kandydat. O podjęciu współpracy Właściciel Projektu lub Pracodawca jest zobowiązany zawiadomić Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych od dnia podjęcia współpracy. W przypadku zatrudnienia Kandydata przez Organizację, Właściciel Projektu, Pracodawcę lub podmiot, o którym mowa powyżej, na jakiejkolwiek podstawie prawnej i niepoinformowaniu Usługodawcy o tym fakcie zgodnie z niniejszym ustępem, Organizacja w imieniu której działał Właściciel Projektu zapłaci Usługodawcy oraz Rekruterowi i/lub Organizacji wynagrodzenie Opłata za Wybór i przyjęcie oferty przez Kandydata w podwójnej wysokości.
 10. Dane Kandydata uzyskane w ramach prowadzonego Projektu Rekrutacyjnego mogą być wykorzystywane przez Organizację w imieniu której działa Właściciel Projektu jedynie dla potrzeb tego Projektu Rekrutacyjnego, w ramach którego dane zostały pozyskane w Serwisie.

 

 1. UMOWA UDOSTĘPNIENIA 
 1. Na podstawie Umowy Udostępnienia Rekruter lub Organizacja zobowiązuje się względem Właściciela Projektu do udostępnienia Profilu Kandydata, umożliwiając Właścicielowi Projektu i/lub Mentorowi i/lub Pracodawcy prowadzenie rekrutacji z wykorzystaniem danych Kandydata, pod warunkiem zaakceptowania przez Kandydata zaproszenia do wzięcia udziału w Projekcie Rekrutacyjnym.
 2. Wykonanie Umowy Udostępnienia następuje za pośrednictwem Serwisu.
 3. W celu zawarcia Umowy Udostępnienia Właściciel Projektu działający w imieniu Organizacji, w oparciu o ustalone przez siebie potrzeby Organizacji tworzy Projekt Rekrutacyjny, w ramach którego określa m.in. opis stanowiska, na które poszukuje pracownika lub zleceniobiorcy, warunki zatrudnienia, w tym w szczególności wysokość oferowanego Kandydatowi wynagrodzenia. Utworzony w ten sposób Projekt Rekrutacyjny jest publikowany w Serwisie.
 4. W oparciu o tak utworzony Projekt Rekrutacyjny Właściciel Projektu może samodzielnie prowadzić rekrutację oczekując na zgłoszenia Kandydatów posiadających w Serwisie Konta Kandydata lub zlecić świadczenie usług rekrutacyjnych wybranym Rekruterom lub innym Organizacjom w ramach Umowy Rekrutacyjnej.
 5. W razie samodzielnego prowadzenia procesu rekrutacyjnego, Kandydaci posiadający Konto Kandydata mają możliwość przeglądania opublikowanych w Serwisie Projektów Rekrutacyjnych i zgłaszania swojej kandydatury. Dane Kandydata zawarte w Profilu Kandydata są udostępniane w Serwisie Właścicielowi Projektu i/lub Mentorowi, i/lub Pracodawcy automatycznie z chwilą wysłania zgłoszenia przez Kandydata.
 6. W razie zawarcia Umowy Rekrutacyjnej i zlecenia świadczenia usług rekrutacyjnych wybranym Rekruterom lub Organizacjom, strony Umowy Rekrutacyjnej mają możliwość zawierania dalszych Umów Udostępniania, w ramach których Rekruter lub Organizacja udostępniać będzie Właścicielowi Projektu i/lub Mentorowi i/lub Pracodawcy dane Kandydatów pozostających w ich zasobach. Udostępnienie w tym wypadku następuje pod warunkiem zaakceptowania przez Kandydata zaproszenia do udziału w Projekcie Rekrutacyjnym. W tym celu Rekruter lub Organizacja z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu mogą wysyłać do wybranych przez siebie Kandydatów, do których Profili Kandydatów posiadają dostęp, zaproszenia do uczestnictwa w Projekcie Rekrutacyjnym. W odpowiedzi na takie zaproszenie Kandydat ma możliwość zaakceptowania zaproszenia lub odrzucenia zaproszenia. Pod warunkiem i z chwilą akceptacji przez Kandydata zaproszenia następuje zawarcie Umowy Udostępnienia i jednocześnie jej wykonanie poprzez udostępnienie Właścicielowi Projektu, i/lub Mentorowi i/lub Pracodawcy danych Kandydata zawartych w Profilu Kandydata.
 7. Dane Kandydata uzyskane w ramach prowadzonego Projektu Rekrutacyjnego mogą być wykorzystywane przez Użytkowników jedynie dla potrzeb tego Projektu Rekrutacyjnego, w ramach którego dane zostały pozyskane w Serwisie.
 8. Z chwilą uzyskania dostępu do Profilu Kandydata Właściciel Projektu i Pracodawca uzyskują status administratora w odniesieniu do danych osobowych tego Kandydata i są zobowiązani do wykonywania ciążących na nich zgodnie z przepisami prawa obowiązków, w szczególności przewidzianych przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 9. Usługodawca nie gwarantuje Właścicielowi Projektu akceptacji przez Kandydatów zaproszeń do uczestnictwa w Projekcie Rekrutacyjnym, jak również poprawności, prawdziwości, kompletności ani rzetelności danych zawartych w Profilu Kandydata, które zostają przekazane Właściciel Projektu w takiej postaci w jakiej zostały zamieszczone przez Kandydata lub Rekrutera.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w drodze udostępnienia jego tekstu jednolitego poprzez publikację w ramach Serwisu w każdym czasie.
 3. Zmiana Regulaminu obowiązuje od momentu jego publikacji w ramach Serwisu zgodnie z ust. 2 powyżej. Do umów zawartych za pośrednictwem Serwisu przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się Regulamin w jego dotychczasowym brzmieniu.

 

 1. PRAWO WŁAŚCIWE
 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy o Świadczenie Usług oraz umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami właściwymi sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami zostają̨ poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę̨ Usługodawcy.
 2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Rekrutacyjnej, Umowy Udostępniania zawieranej na podstawie niniejszego Regulaminu będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność jej pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego, będzie miało zastosowanie takie postanowienie, które najbardziej zbliżone jest do osiągnięcia celu założonego przez strony niniejszej umowy.
 3. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników bezpłatnie pod następującym adresem URL: www.jobllegro.com/regulamin, skąd Użytkownicy mogą̨ go w każdym czasie przeglądać́, pobierać́ w formacie PDF, a także sporządzić́ jego wydruk.

 

Załącznik numer 1 – Cennik serwisu jobllegro.com ważny od dnia 01.10.2019r.

 

Założenie i utrzymanie Konta Kandydata BEZPŁATNE
Założenie i utrzymanie Konta Rekrutera BEZPŁATNE
Założenie i utrzymanie Konta Organizacji BEZPŁATNE
Założenie Projektu Rekrutacyjnego na jobllegro.com  
Opłata należna jest każdorazowo za każdy nowo utworzony Projekt Rekrutacyjny oraz przygotowanie i przesłanie informacji promocyjnej o nowym Projekcie do sieci Rekruterów w formie emailingu. Za dzień realizacji usługi uznaje się „datę utworzenia  projektu” widoczną w zakładce „Szczegóły Projektu / Informacje” opublikowanego na Platformie. Wartość opłaty jest kwotą netto do której należy doliczyć podatek Vat. 150,00 pln
Publikacja Projektu Rekrutacyjnego na jobllegro.com 95,00 pln
Opłata należna jest każdorazowo po rozpoczęciu 30 dniowych okresów publikacji Projektu. Uprawniony Użytkownik w każdej chwili może bezpośrednio na Platformie lub poprzez przekazanie pocztą elektroniczną (biuro@jobllegro.com ) informacji do JOBLLEGRO zamknąć Projekt używając przycisku „zamknij Projekt” w zakładce „Szczegóły Projektu / Informacje”. Jeśli po upływie 30 dni od „dnia utworzenia Projektu” Projekt nie zostanie zamknięty Strony uznają iż publikacja Projektu została przedłużona o kolejne 30 dni. Za dzień rozpoczęcia realizacji usługi uznaje się pierwszy dzień publikacji Projektu. Wartość opłaty jest kwotą netto do której należy doliczyć podatek Vat.
Spotkania z rekomendowanymi Kandydatami.  350,00 pln
Opłata należna jest każdorazowo za pierwsze spotkanie lub rozmowę zdalną uprawnionego użytkownika reprezentującego pracodawcę/właściciela Projektu Rekrutacyjnego z każdym z Kandydatów wybranych do rozmów.  Pracodawca bezpośrednio jako Hiring Manager lub w przypadku zawarcia odrębnej umowy przez zespół JOBLLEGRO dokonuje przesunięcia fiszek zawierających dane Kandydatów w zakładce „Szczegóły Projektu/ATS” na pole „Submitted”. Pracodawca/właściciel Projektu Rekrutacyjnego zobowiązuje się do organizacji spotkań lub rozmów zdalnych z wybranymi Kandydatami publikowanymi w polu „Submitted”.  Za dzień realizacji usługi uznaje się dzień w którym nastąpiło spotkanie lub rozmowa zdalna z Kandydatem, przy czym pracodawca zobowiązuje się poinformować JOBLLEGRO od terminach odbytych spotkań lub rozmów zdalnych z Kandydatami.
Uwaga! Opłata za „Spotkania z rekomendowanymi Kandydatami” zostanie powiększona o wartość wynagrodzenia dla Rekrutera kooperującego, które jest płatne poprzez JOBLLEGRO w wysokości określonej przez Właściciela Projektu (Project Owner) w Projekcie Rekrutacyjnym „Szczegóły Projektu”/ „Informacje” / „Wartość wynagrodzenia dla Rekrutera kooperującego”  w polu „Kandydat Submitted”. Suma opłaty za „Spotkania z rekomendowanymi Kandydatami” oraz „Wynagrodzenia Rekrutera kooperującego zostanie powiększona o należny podatek VAT.  
Opłata za Wybór i przyjęcie oferty przez Kandydata – prowizja „success fee”, płatna przez Pracodawcę/Właściciela Projektu Rekrutacyjnego. 35%
Opłata „success fee” stanowi iloczyn prowizji % oraz wartości górnego wynagrodzenia opisanego w zakładce „Szczegóły Projektu”/ ”Informacje”/ ”Wynagrodzenie dla pracownika” będącego wynagrodzeniem brutto kandydata na pracownika lub wynagrodzeniem netto w przypadku kandydata na współpracownika, który będzie świadczył usługi w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą.

Opłata należna jest za każdego zaakceptowanego przez Uprawnionego użytkownika Kandydata. Użytkownicy uprawnieni to:”Hiring Manager”, „Project Owner” (Właściciel Projektu), Mentor w przypadku zawarcia odrębnej umowy z JOBLLEGRO.    Za dzień realizacji usługi uznaje się dzień akceptacji Kandydata, rozumianej jako złożenie i przyjęcie przez Kandydata oferty pracy lub współpracy złożonej przez Uprawnionego użytkownika lub jakikolwiek podmiot z nim powiązany osobowo lub kapitałowo. Uprawniony użytkownik zobowiązany jest potwierdzić akceptację poprzez przesunięcie fiszki kandydata do pozycji „Winner” w zakładce „Szczegóły Projektu”/ „ATS Projektu”.

Uwaga! Opłata za „Wybór i przyjęcie oferty przez Kandydata” zostanie powiększona o wartość wynagrodzenia dla Rekrutera Kooperującego, które jest płatne poprzez JOBLLEGRO w wysokości określonej przez Właściciela Projektu (Project Owner), który samodzielnie wskazuje w Projekcie Rekrutacyjnym „Szczegóły Projektu”/ „Informacje”/ „Wartość wynagrodzenia dla Rekruterów kooperujących/  pole „Kandydat zatrudniony”. Suma opłaty za „Spotkania z rekomendowanymi Kandydatami” oraz „Wynagrodzenia Rekrutera kooperującego zostanie powiększona o należny podatek VAT.  
 
Usługi  Dodatkowe – wybierane opcjonalnie do każdego Projektu Rekrutacyjnego, łącznie lub rozdzielnie wg uznania Rekrutera będącego właścicielem Projektu Rekrutacyjnego (Project Owner)
Dobór i koordynacja pracy Rekruterów (MENTOR) – wybór tej usługi oznacza zlecenie wykonania prac polegających na bieżącym koordynowaniu i monitorowaniu postępów rekrutacji na danym Projekcie Rekrutacyjnym,  poszukiwania odpowiedniego Rekrutera, dodatkową weryfikację Kandydatów, dokonanie rekomendacji Kandydatów do spotkań (lista submitted), przygotowania rozliczeń usług wykonanych przez Rekruterów na danym Projekcie Rekrutacyjnym.

Opłata należna jest każdorazowo za każdy rozpoczęty miesiąc pracy Project Managera (dalej „Mentor”) na danym Projekcie. W przypadku zamówienia usługi właściciel Projektu (Project Owner) lub zespół JOBLLEGRO wyznaczy Mentora przez wysłanie do wybranej osoby zaproszenia. Dzień akceptacja przez Mentora zaproszenia jest równoznaczny z dniem rozpoczęcia realizacji usługi. Usługa jest realizowana do dnia zamknięcia Projektu Rekrutacyjnego przez właściciela Projektu (Project Owner) lub zespół JOBLLEGRO na wniosek uprawnionego użytkownika. Każdorazowo w zakładce „Szczegóły Projektu”/ Informacje jest wyświetlona informacja o wybranym Mentorze. Mentor realizacji usługi na danym Projekcie Rekrutacyjnym otrzyma poprzez JOBLLEGRO wynagrodzenie, którego wartość opisana jest w „Szczegóły Projektu”/ „Informacje”/ „Edycja” / „Informacje dla Rekruterów kooperujących”/ „Wynagrodzenie dla Mentora”.  Wartość opłaty jest kwotą netto do której należy doliczyć podatek Vat.

650,00 pln
Usługa GWARANCJA . Powtórzenie procesu rekrutacji w przypadku rezygnacji kandydata z pracy/współpracy. Opłata należna jest w przypadku złożenia zamówienia na usługi „Gwarancja” dla każdego Projektu Rekrutacyjnego niezależnie. W ramach realizacji usługi zespół JOBLLEGO zobowiązuje się do jednorazowego powtórzenia procesu rekrutacyjnego z danego Projektu Rekrutacyjnego w przypadku rozwiązania przez Pracodawcę/Właściciela Projektu umowy zawartej z wybranym Kandydatem z przyczyn leżących po stronie Kandydata lub rezygnacji z pracy/współpracy przez Kandydata przed ustalonym dniem rozpoczęcia pracy, jeśli wyżej wymienione zdarzenie nastąpiło w okresie 3 miesięcy, liczonym od dnia  rozpoczęcia pracy/ świadczenia usług przez Kandydata. Uprawnienia z Gwarancji nie będą przysługiwały w przypadku gdy: nastąpiło pogorszenie warunków pracy lub płacy dla Kandyda, nie zostały wykonane zobowiązania wynikające z umowy z Kandydatem, zostały naruszone w stosunku do Kandydata przepisy prawa, w tym prawa pracy, braku terminowej płatności przez Pracodawcę/Właściciela Projektu którejkolwiek z faktur VAT wystawionych przez JOBLLEGRO.

Zamówienie usługi dokonuje uprawniony użytkownik przez przesłanie informacji na adres email: biuro@jobllegro.com. przed dniem wyboru Kandydata do zatrudnienia. Wartość opłaty jest kwotą netto do której należy doliczyć podatek Vat. 

2250,00 pln
 
Opłata Abonamentowa  – niższa prowizja przy realizacji wielu rekrutacji miesięcznie 3950,00 pln
Uiszczona w terminie opłata abonamentowa uprawnia do BEZPŁATNEJ realizacji usług: „Założenie Projektu Rekrutacyjnego”, „Publikacja Projektu Rekrutacyjnego”, „Spotkania z rekomendowanymi Kandydatami”,  „Dobór i koordynacja Pracy Rekruterów (Mentor), oraz obniżenia Opłaty za Wybór Kandydata  o wartość określoną w pozycji „Specjalna Opłata za Wybór Kandydata” Opłata Abonamentowa obowiązuje w okresie minimum sześciu miesięcy, oznacza obowiązek uiszczenia Opłaty Abonamentowej w każdym miesiącu przez okres minimum sześciu miesięcy liczony od dnia naliczenia pierwszej Opłaty Abonamentowej. Uprawniony Użytkownik zawiera odrębną umowę z JOBLLEGRO. Opłata należna od dnia zawarcia odrębnej Umowy.
Specjalna Opłata za Wybór Kandydata”. Opłata liczona jest w taki sam sposób jak przy Opłacie za Wybór Kandydata”, przy czym procent prowizji uwzględnia rabat za terminowe opłacanie Abonamentu. -10%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik numer 2 – wzór formularza odstąpienia od Umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Jobllegro sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, we Wrocławiu, ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław,  adres e-mail: biuro@jobllegro.com

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy _____________________________o świadczenie następującej usługi________________________(*)

 

Data zawarcia umowy: _______________________

 

Imię i nazwisko: _______________________

 

Adres:  ____________________________________________________________

 

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ______________

 

Data: _______________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.