Wzór klauzuli zgody dla kandydatów do pracy.

Prosimy umieścić wzór zgody w przesyłanej aplikacji (CV).

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  dla potrzeb bieżących i przyszłych procesów: rekrutacji, doradztwa personalnego oraz pośrednictwa pracy koordynowanych za pośrednictwem portalu www.jobllegro.com przez Jobllegro sp. z o.o.  a także na przekazywanie moich danych do klientów Jobllegro sp. z o.o. w związku z koordynowanymi przez Jobllegro sp. z o.o., procesami: rekrutacji, doradztwa personalnego oraz pośrednictwa pracy.”

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że:

1)     podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do prowadzenia procesów rekrutacyjnych z Pani/Pana udziałem,  świadczenia usług koordynacji procesów doradztwa personalnego i/lub pośrednictwa pracy pozwalające w efekcie końcowym na nawiązanie stosunku zatrudnienia;

2)    administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Jobllegro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Duńskiej 11, 54-427 Wrocław w przypadku koordynacji procesów rekrutacji, doradztwa personalnego oraz pośrednictwa pracy przez spółkę Jobllegro sp. z o.o. za pośrednictwem portalu www.jobllegro.com:

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, jak również w przypadku  wyrażania Pana/Pani zgody także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, które będą przeprowadzone przez klientów Jobllegro sp. z o.o., w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych, usług doradztwa personalnego oraz pośrednictwa pracy na platformie www.jobllegro.com;

4)       Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera a), c) oraz f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

5)       posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych za pośrednictwem Konta Kandydata zarejestrowanego na platformie www.jobllegro.com;

6)       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy  Jobllegro sp. z o.o.,  a także klienci spółki Jobllegro sp. z o.o,, którzy złożyli zamówienia na przeprowadzenie usługi koordynacji rekrutacji, doradztwa personalnego i/lub pośrednictwa pracy za pomocą platformy www.jobllegro.com;

7)        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili usunięcia Konta Kandydata z platformy www.jobllegro.com. W momencie zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego złożyła Pani/Pan aplikację, a także w każdym innym momencie może Pani/Pan usunąć bezpłatnie swoje Konto Kandydata. Usunięcie konta oznacza usunięcie zgromadzonych na Koncie Kandydata  danych osobowych.

8)        bez uszczerbku dla innych administracyjnych środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

9)        w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji koordynowanych przez Jobllegro sp. z o.o., dla klientów Jobllegro sp. z o.o. ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych;

10)     ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia złożonego na adres administratora danych osobowych kontakt@jobllegro.com”