REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU JOBLLEGRO.COM

(dalej również̇: „Regulamin”)

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług oraz warunki zawierania Umów Udostępnienia i Umów Rekrutacyjnych za pośrednictwem Serwisu, a także zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu. Ilekroć́ w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć́ w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. Administrator Organizacji – Rekruter, który utworzył Konto Organizacji z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu i zarządza tym Kontem, ponosząc jednocześnie odpowiedzialność za działania Organizacji w Serwisie i związane z tym rozliczenia;
 1. Autoryzacja – proces weryfikacji i akceptacji Użytkownika dokonywany w sposób określony przez Usługodawcę, w tym klikniecie w link wiadomości e-mail oraz w niektórych przypadkach telefoniczne potwierdzenie przez BOK okoliczności istotnych dla korzystania z danego Konta. Proces autoryzacji może zająć 2 dni robocze.
 1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do zalogowania się do Konta, nadawany przez Użytkownika w procesie założenia Konta;
 1. Kandydat – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której administratorami danych osobowych są Usługodawca i w zależności od okoliczności Rekruter tworzący Profil Kandydata lub Project Owner zarządzający Profilem Kandydata w ramach Projektu Rekrutacyjnego, i która wyraziła skuteczną prawnie zgodę na przetwarzanie jej danych w celach zgodnych z funkcjonowaniem Serwisu;
 1. Konto – Konto Kandydata, Konto Rekrutera, lub Konto Organizacji;
 1. Konto Kandydata – przestrzeń́ udostępniana Kandydatowi przez Usługodawcę w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Kandydata z Serwisu, w szczególności przechowywanie swojego Profilu Kandydata oraz zgłaszanie swojej kandydatury w prowadzonych Projektach Rekrutacyjnych. Kandydat uzyskuje dostęp do Konta Kandydata za pomocą̨ Loginu i Hasła lub innych dostępnych metod logowania. Kandydat może uzyskać dostęp do Konta Kandydata po Autoryzacji;
 1. Konto Rekrutera – przestrzeń udostępniana Rekruterowi przez Usługodawcę w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Rekrutera z Serwisu, w szczególności zarządzanie Profilami Kandydatów w zakresie określonym celami Serwisu. Rekruter uzyskuje dostęp do Konta Rekrutera za pomocą̨ Loginu i Hasła lub innych dostępnych metod logowania. Rekruter może uzyskać dostęp do Konta Rekrutera po Autoryzacji;
 1. Konto Organizacji – przestrzeń udostępniana Rekruterom przez Usługodawcę w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na wspólne prowadzenie procesu rekrutacyjnego przez Rekruterów posiadających Konto Rekrutera w Serwisie, w szczególności wspólne zarządzanie Profilami Kandydatów w zakresie określonym celami Serwisu. Konto Organizacji jest zakładane przez Rekrutera po wcześniejszym utworzeniu Konta Rekrutera, a Rekruter zakładający Konto Organizacji staje się Administratorem Organizacji. Poszczególni Rekruterzy uzyskują dostęp do Konta Organizacji z poziomu swoich Kont Rekrutera po wcześniejszej Autoryzacji;
 1. Login – adres e-mail Użytkownika podany przez Użytkownika podczas zawierania Umowy o Świadczenie Usług;
 1. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 1. Opłata – obejmuje opłaty uiszczane za korzystanie z Serwisu zgodnie z Polityką Cenową stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności Opłatę za Rekrutację, Opłatę za Wybór Kandydata oraz Opłatę Abonamentową;
 1. Opłata Abonamentowa – stała, okresowa opłata uiszczana przez Użytkownika w wysokości i na zasadach określonych w Polityce Cenowej, pozwalająca na korzystanie z niższych, preferencyjnych stawek Opłaty za Rekrutację oraz Opłaty za Wybór Kandydata, zgodnie z Polityką Cenową;
 1. Opłata za Rekrutację – określona w Polityce Cenowej kwota wynagrodzenia netto (do której doliczone zostaną ew. należne podatki, w tym VAT), należnego Usługodawcy od Rekrutera z tytułu  wykonania Umowy Rekrutacyjnej przez Rekrutera lub Organizację na rzecz Project Ownera a w ramach danego Projektu Rekrutacyjnego, przybierająca formę prowizji od wynagrodzenia należnego Rekruterowi lub Organizacji od Project Ownera za wykonanie usługi rekrutacyjnej;
 1. Opłata za Wybór Kandydata – określona w Polityce Cenowej kwota wynagrodzenia netto (do której doliczone zostaną ew. należne podatki, w tym VAT), należnego Usługodawcy od Project Ownera z tytułu wyboru Kandydata w ramach Projektu Rekrutacyjnego i w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, w wysokości i na zasadach określonych w Polityce Cenowej, przybierająca formę prowizji od wynagrodzenia Kandydata zatrudnionego przez Project Ownera;
 1. Profil Kandydata – oznacza zestaw danych dotyczących Kandydata, udostępniany w ramach Serwisu nieodpłatnie za zgodą Kandydata, zawierający informacje dotyczące Kandydata umożliwiające wzięcie przez niego udziału w Projekcie Rekrutacyjnym. Dane Kandydata zawarte w Profilu Kandydata są dostępne przez cały czas dla Rekrutera tworzącego Profil Kandydata w Serwisie oraz Rekruterów powiązanych z nim w ramach Organizacji. Przez czas trwania Projektu Rekrutacyjnego dane Kandydata zawarte w Profilu Kandydata są dostępne dla Rekruterów biorących udział w Projekcie Rekrutacyjnym oraz Project Ownera zarządzającego tym Projektem Rekrutacyjnym, pod warunkiem zgłoszenia przez Kandydata swojej kandydatury w Projekcie Rekrutacyjnym lub akceptacji przez Kandydata zaproszenia do Projektu Rekrutacyjnego;
 1. Project Owner – Rekruter, który założył w Serwisie Projekt Rekrutacyjny mający na celu zatrudnienie Kandydata spełniającego cechy opisane w Projekcie Rekrutacyjnym;
 1. Projekt Rekrutacyjny – projekt utworzony i zarządzany przez Project Ownera z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, w ramach którego realizowany jest proces rekrutacyjny na określone stanowisko opisane w Projekcie Rekrutacyjnym, a którego efektem ma być zatrudnienie wybranego w tym procesie rekrutacyjnym Kandydata. W ramach funkcjonalności Serwisu Project Owner po utworzeniu Projektu Rekrutacyjnego ma możliwość samodzielnego wyszukiwania Kandydatów na określone stanowisko lub zaproszenia do tego Projektu innych Rekruterów lub Organizacji i zawarcia z nimi Umowy Rekrutacyjnej;
 1. Rekruter osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, prawidłowo reprezentowana przez właściwą̨ osobę̨ fizyczną, lub osoba zatrudniona przez inną osobę lub podmiot, która prowadzi na ich rzecz działania rekrutacyjne, która zaakceptuje Regulamin;
 1. Serwis – platforma umożliwiająca Użytkownikom prowadzenie procesów rekrutacyjnych, w tym zawieranie i wykonywanie w ramach poszczególnych Projektów Rekrutacyjnych Umów Rekrutacyjnych przez Rekruterów lub Organizacje na rzecz Project Ownerów, na którą składa się zespół połączonych ze sobą̨ stron internetowych oraz funkcjonalności, dostępnych za pośrednictwem Internetu pod adresem strony głównej URL www.jobllegro.com
 1. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, o treści wynikającej z postanowień niniejszego Regulaminu, obejmująca w szczególności udostępnienie przez Usługodawcę Użytkownikowi funkcjonalności Serwisu;
 1. Umowa Udostępnienia – zawierana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu umowa pomiędzy Project Ownerem a Rekruterem lub Organizacją, obejmująca udostępnienie Profilu Kandydata przez Rekrutera lub Organizację Project Ownerowi, w ramach danego Projektu Rekrutacyjnego, pod warunkiem akceptacji przez Kandydata zaproszenia do wzięcia udziału w tym Projekcie Rekrutacyjnym;
 1. Umowa Rekrutacyjna – zawierana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu umowa pomiędzy Project Ownerem a Rekruterem lub Organizacją, obejmująca świadczenie przez Rekrutera lub Organizację usługi rekrutacyjnej w ramach danego Projektu Rekrutacyjnego oraz przewidująca uiszczenie przez Project Ownera wynagrodzenia na rzecz Rekrutera lub Organizacji za wykonanie tej usługi;
 1. Usługodawca – spółka Jobllegro sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: ………, NIP: ………… Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: [_];
 1. Użytkownik Kandydat, Rekruter, Project Owner lub Administrator Organizacji;
 1. Wymagania Techniczne minimalne wymagania względem urządzenia końcowego, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Internet Explorer (min. wersja 11) lub Google Chrome (min. wersja 36) lub Mozilla Firefox (min. wersja 32), obsługującą̨ JavaScript, oraz umożliwiającą̨ zapisywanie plików cookies. Aby utworzyć́ Konto i dokonać Transakcji w ramach Serwisu, Użytkownik musi ponadto posiadać́ ważny/aktywny adres e-mail.
 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, Wymagań́ Technicznych.
 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i korzystania z Serwisu. Użytkownik może korzystać́ z usług świadczonych przez Usługodawcę, określonych w Regulaminie, w wybranym przez siebie zakresie.
 1. Usługodawca informuje, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym założenie Konta, może być́ związane z koniecznością̨ poniesienia przez Użytkownika kosztów połączenia z siecią̨ Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są̨ pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Użytkownik. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Usługodawcy.
 1. Aby założyć Konto, Użytkownik korzysta z funkcjonalności „Załóż Konto Kandydata”, „Załóż Konto Rekrutera”, lub „Załóż Konto Organizacji” dostępnej w ramach Serwisu a następnie wykonuje prezentowane instrukcje. W celu założenia Konta konieczne jest w szczególności:
 1. podanie przez Użytkownika imienia; nazwiska; aktywnego adresu e-mail;
 2. nadanie Hasła składającego się co najmniej z 8 znaków;
 3. zaakceptowanie Regulaminu;
 4. dokonanie Autoryzacji (moment zawarcia Umowy o Świadczenie Usług).

W przypadku Konta Kandydata, jest możliwe założenie tego Konta również przez Rekrutera, jednakże dla wzięcia przez Kandydata udziału w Projekcie Rekrutacyjnym i udostępnienia jego danych innym Użytkownikom Serwisu, konieczna jest akceptacja przez Kandydata zaproszenia wystosowanego przez Rekrutera. Do chwili dokonania takiej akceptacji, dane Kandydata są widoczne w Serwisie wyłącznie przez Rekrutera, który utworzył Konto Kandydata oraz Rekruterów powiązanych z tym Rekruterem w ramach Organizacji.

 1. Poprzez utworzenie Konta Rekrutera zgodnie z niniejszym Regulaminem, Rekruter:
 1. Obligatoryjnie oświadcza, że zawodowo zajmuję się rekrutacją lub prowadzi działania rekrutacyjne na rzecz swojego pracodawcy lub zleceniodawcy i w związku z tym akceptuje Regulamin po zapoznaniu się z jego treścią.
 2. Obligatoryjnie oświadcza, że będzie dysponować wszelkimi zgodami Kandydatów, których dane udostępni w Serwisie w ramach tworzonych przez Rekrutera Kont Kandydatów koniecznymi w celu udostępnienia ich danych w Serwisie.
 3. Fakultatywnie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w ramach Konta Rekrutera w celach marketingu produktów / usług niebędących produktami / usługami Serwisu Jobllegro.com, dotyczących w szczególności zagadnień związanych z rekrutacją pracowników.
 4. Fakultatywnie oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. Fakultatywnie oświadcza, że wyraża zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celu marketingu bezpośredniego.
 1. Poprzez utworzenie Konta Organizacji zgodnie z niniejszym Regulaminem, Administrator Organizacji obligatoryjnie oświadcza, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za działania Rekruterów objętych zarządzaną przez niego Organizacją i zobowiązuje się do prowadzenia rozliczeń w imieniu Organizacji.
 1. Poprzez utworzenie Konta Kandydata zgodnie z niniejszym Regulaminem, Kandydat:
 1. Obligatoryjnie oświadcza, że podane przez niego w Profilu Kandydata dane są prawdziwe, rzetelne i kompletne;
 2. Fakultatywnie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w ramach Konta Kandydata w celach marketingu produktów / usług niebędących produktami / usługami Serwisu Jobllegro.com, dotyczących w szczególności zagadnień związanych z rekrutacją pracowników;
 3. Fakultatywnie oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Fakultatywnie oświadcza, że wyraża zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celu marketingu bezpośredniego.
 1. Poprzez utworzenie Konta Kandydata przez Rekrutera zgodnie z niniejszym Regulaminem, Rekruter:
 1. Obligatoryjnie oświadcza, że podane przez niego w Profilu Kandydata dane są prawdziwe, rzetelne i kompletne;
 2. Obligatoryjnie oświadcza, że dysponuje zgodą Kandydata, którego dane udostępnia w Serwisie w ramach tworzonego przez Rekrutera Konta Kandydata na udostępnienie jego danych w Serwisie
 1. Poprzez zgłoszenie swojej kandydatury w danym Projekcie Rekrutacyjnym lub poprzez akceptację zaproszenia do danego Projektu Rekrutacyjnego, Kandydat obligatoryjnie wyraża zgodę na udostępnianie jego danych osobowych zgromadzonych w Profilu Kandydata wszelkim Rekruterom i Project Ownerom prowadzącym Rekrutację w ramach tego Projektu Rekrutacyjnego oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Project Ownerów dla celów prowadzonych przez Project Ownerów procesów rekrutacyjnych.
 1. Warunkiem korzystania z części funkcjonalności Serwisu, w tym polegających na zawieraniu Umów Rekrutacyjnych, jest uzupełnienie danych Rekrutera niezbędnych dla rozliczenia zawieranych Umów Rekrutacyjnych, zgodnie z katalogiem wskazanym w Koncie Rekrutera.
 1. Użytkownik gwarantuje poprawność i aktualność wszystkich danych Użytkownika.
 1. Dane Użytkownika udostępnione Usługodawcy, w tym dane osobowe zawarte w ramach Konta, będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu wykonywania Umowy o Świadczenie Usług oraz w celu marketingu własnych produktów i usług Usługodawcy oraz jego partnerów. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.
 1. Jeżeli Użytkownik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną umieścił w ramach Konta dane osoby trzeciej jako osoby kontaktowej etc., Użytkownik oświadcza, że uzyskał zgodę osoby której te dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych w ww. zakresie, a także zobowiązuje się do spełnienia wobec niej obowiązku informacyjnego na podstawie obowiązujących przepisów, w tym art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Przed przystąpieniem do przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych w ramach Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany podjąć środki zabezpieczające o  których mowa w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 24-25 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz wdrożyć niezbędną dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 1. Project Owner akceptując niniejszy Regulamin potwierdza, że z chwilą udostępnienia mu danych osobowych Kandydata z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, staje się administratorem tych danych, decydując o celach i środkach ich przetwarzania w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
 1. LICENCJA
  1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez Usługodawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, znaki towarowe, wchodzące w skład Serwisu elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa do baz danych podlegają̨ ochronie prawnej i przysługują̨ Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z ww. treści wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z funkcjonalności Serwisu. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
  1. W celu umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego korzystania z Serwisu, umieszczając w ramach Serwisu jakiekolwiek treści chronione prawem, w tym będące przedmiotem praw autorskich Użytkownika lub podmiotów trzecich utwory, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na te utwory (lub gwarantuje jej udzielenie przez uprawniony podmiot), obowiązującej przez czas trwania Umowy o Świadczenie Usług. Licencja ta obejmuje wszelkie pola eksploatacji i możliwości korzystania za pośrednictwem Serwisu, w szczególności:

a. wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu;

b. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

c. tworzenie nowych wersji, modyfikacji, opracowań i adaptacji (w szczególności tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany);

d. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do treści dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;

e. rozpowszechnianie w sieci Internet.

 1. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
 1. 1.Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu w szczególności następujące nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników:
  1. umożliwienie Użytkownikom utworzenia Konta;
  2. umożliwienie przeglądania treści udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Serwisu;
  3. umożliwienie przeglądania udostępnionych treści umieszczonych przez innych Użytkowników w ramach Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,.
 1. 2.Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy, na rzecz Kandydatów, którzy utworzyli Konto Kandydata, lub których Konto Kandydata zostało utworzone przez Rekrutera posiadającego stosowną zgodę, w szczególności następujące usługi:
  1. podtrzymywanie sesji Kandydata po zalogowaniu się̨ przez niego do Konta Kandydata (za pomocą̨ przeglądarki, z wykorzystaniem technologii przechowującej informacje na komputerze Kandydata, takich jak cookies);
  2. umożliwienie udostępnienia z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, określonych przez Kandydata danych, Rekruterom posiadającym Konto Rekrutera lub Project Ownerom w ramach prowadzonych Projektów Rekrutacyjnych i tym samym wzięcia udziału w realizowanych procesach rekrutacyjnych.
 1. 3.Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy, na rzecz Rekruterów, którzy utworzyli Konto Rekrutera, w szczególności następujące usługi:
  1. podtrzymywanie sesji Rekrutera po zalogowaniu się̨ przez niego do Konta Rekrutera (za pomocą̨ przeglądarki, z wykorzystaniem technologii przechowującej informacje na komputerze Rekrutera, takich jak cookies);
  2. umożliwianie Rekruterom zawierania Umów Rekrutacyjnych i Umów Udostępnienia;
  3. przechowywanie i udostępnianie Rekruterowi za pośrednictwem Konta Rekrutera historii i treści umów zawartych w ramach Serwisu w okresie 12 miesięcy;
  4. przechowywanie i udostępnianie Rekruterowi za pośrednictwem Konta Rekrutera Profili Kandydatów, które utworzone zostały przez tego Rekrutera lub innego Rekrutera powiązanego z tym Rekruterem w ramach Organizacji;
  5. przechowywanie i udostępnianie Rekruterowi za pośrednictwem Konta Rekrutera Profili Kandydatów udostępnionych w ramach realizowanych z udziałem Rekrutera Projektów Rekrutacyjnych przez okres trwania tych Projektów Rekrutacyjnych.
 1. 4.Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy, na rzecz Administratorów Organizacji, którzy posiadają stosowne Konto w Serwisie, w szczególności następujące usługi:
 1. umożliwianie Administratorowi Organizacji zawierania Umów Rekrutacyjnych i Umów Udostępnienia w imieniu Organizacji;
 2. przechowywanie i udostępnianie Administratorowi Organizacji za pośrednictwem Serwisu historii i treści umów zawartych w ramach Serwisu w okresie 12 miesięcy;
 3. przechowywanie i udostępnianie wszystkim Rekruterom skupionym w danej Organizacji za pośrednictwem Konta Organizacji Profili Kandydatów, które utworzone zostały przez jakiegokolwiek Rekrutera będącego członkiem Organizacji.
 1. 5.Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy, na rzecz Project Ownerów, którzy posiadają stosowne Konto w Serwisie, w szczególności następujące usługi:
 1. umożliwianie Project Ownerom zawierania Umów Rekrutacyjnych i Umów Udostępnienia;
 2. przechowywanie i udostępnianie Project Ownerowi za pośrednictwem Serwisu historii i treści umów zawartych w ramach Serwisu w okresie 12 miesięcy;
 3. umożliwienie prowadzenia przez Project Ownera procesów rekrutacyjnych w ramach Projektów Rekrutacyjnych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 4. przechowywanie i udostępnianie Project Ownerowi za pośrednictwem Serwisu Profili Kandydatów udostępnionych w ramach założonych przez Project Ownera Projektów Rekrutacyjnych przez okres trwania tych Projektów Rekrutacyjnych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. 6.W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się̨ do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1-5 powyżej, odpłatnie lub nieodpłatnie, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 1. 7.Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana z chwilą uzyskania przez Użytkownika Autoryzacji.
 1. 8.Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Serwisu w języku polskim, na czas nieoznaczony.
 1. 9.Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 1. podawania w ramach Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych dla realizacji umów danych Użytkownika;
 2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika Usługodawcy, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania Umowy Udostępnienia; obowiązek ten dotyczy w szczególności aktualizowania danych Użytkownika oraz danych udostępnianych na podstawie Umowy Udostępnienia;
 3. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę oraz Użytkowników w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu i zawartych w ramach Serwisu umów, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy i niezakłócający działalności Usługodawcy, Użytkowników lub Serwisu;
 4. terminowego uiszczania Opłat i ewentualnych innych należności ustalonych w Regulaminie lub Umowach Rekrutacyjnych;
 5. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
 6. niepodejmowania działań́ takich jak:
 • rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
 • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników;
 • modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Usługodawcę lub Użytkowników, w tym nieuprawnione modyfikowanie udostępnionych przez innych Użytkowników Profili Kandydata;
 • nadużywanie praw przyznanych Użytkownikowi przez Usługodawcę, innych Użytkowników lub przepisy prawa, w tym korzystanie z nich w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia z Serwisu lub zablokowania dostępu do jakichkolwiek treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, a także w razie otrzymania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści dostępnych w ramach Serwisu. 
 1. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
 1. Użytkownik może rozwiązać́ Umowę̨ o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, bez wskazywania przyczyn i ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia Usługodawcy, w formie:
 1. pisemnej; albo
 2. wiadomości e-mail na adres kontakt@jobllegro.com
 1. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać́ Umowę̨ o Świadczenie Usług z Użytkownikiem bez okresu wypowiedzenia, z ważnych powodów wskazanych w ust. 4 niniejszego punktu a także w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień́ Regulaminu lub podejmowania przez Użytkownika działań́ sprzecznych z prawem lub szkodliwych dla funkcjonowania Serwisu. Usługodawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas utworzenia Konta. W każdym przypadku rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym punktem przyjmuje się, że nastąpiło ono z winy Użytkownika, a Użytkownikowi nie przysługują roszczenia o naprawienie szkody i Użytkownik zobowiązuje się do niedochodzenia takich roszczeń. 
 1. Niezależnie od powyższego, Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w każdym czasie z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. W każdym wypadku wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę zgodnie z niniejszym punktem, Użytkownikowi nie przysługują roszczenia o naprawienie szkody i Użytkownik zobowiązuje się do niedochodzenia takich roszczeń.
 1. Usługodawca może ograniczyć́ prawo Użytkownika do korzystania z Serwisu oraz zawierania Umowy Rekrutacyjnej lub Umowy Udostępnienia, jak również̇ może ograniczyć́ jego dostęp do części lub całości treści udostępnianych w ramach Serwisu, w tym Profili Kandydatów, (i) z ważnych powodów lub (ii) w przypadku naruszenia Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
 1. podał dane lub treści wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności naruszając przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 2. nie wykonał prawidłowo zawartej za pośrednictwem Serwisu Umowy Rekrutacyjnej lub Umowy Udostępnienia.
 1. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług przez którąkolwiek ze Stron pozostaje bez wpływu na zawarte za pośrednictwem Serwisu Umowy Rekrutacyjne lub Umowy Udostępnienia.
 1. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ
 1. 1.Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Usługodawcę w terminie 7 dni od wystąpienia nieprawidłowości w świadczonych przez Usługodawcę usługach. Po upływie tego terminu Użytkownik zobowiązuje się do niedochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Usługodawcy w zw. z ww. nieprawidłowościami.
 1. 2.Użytkownik może zgłosić́ Usługodawcy reklamację świadczonych przez niego usług na piśmie lub poprzez pocztę email na adres reklamacja@jobllegro.com. Zgłoszenie reklamacji wymaga pod rygorem nieważności przedstawienia wyczerpującego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz wskazania danych kontaktowych Użytkownika zgłaszającego reklamację.
 1. 3.Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę:
  1. w przypadku reklamacji Rekrutera – w terminie 60 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownika, przy czym brak odpowiedzi Usługodawcy w tym terminie jest równoznaczny z odrzuceniem reklamacji;
  2. w przypadku reklamacji Kandydata – w terminie 30 dni  od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego Kandydata, przy czym brak odpowiedzi Usługodawcy w tym terminie jest równoznaczny z uznaniem reklamacji.
 1. 4.Ani Usługodawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 1. 5.W każdym przypadku ew. ustalenia odpowiedzialności (kontraktowej lub deliktowej) Usługodawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta będzie ograniczona jedynie do rzeczywistych strat (bez uwzględnienia utraty zysków) i w żadnym przypadku nie przekroczy kwoty 1000 zł za cały okres trwania Umowy o Świadczenie Usług.
 1. 6.Kandydat ma prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług na podstawie artykułu 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wzór formularza odstąpienia zawiera załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. REKLAMACJE DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKÓW
 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia za pośrednictwem Serwisu reklamacji działań wykonywanych przez innego Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w terminie 48 godzin od wystąpienia nieprawidłowości spowodowanych przez innego Użytkownika. Po upływie tego terminu Użytkownik nie korzysta ze wsparcia Serwisu w kontroli prawidłowego korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników. Procedura reklamacyjna ma na celu ew. dokonanie przez Usługodawcę oceny zaistniałej sytuacji i przekazanie zainteresowanym Użytkownikom, Usługodawca nie dokonuje jednak ew. zwrotów Opłat / anulowania transakcji.
 1. W terminie określonym w ust. 1 powyżej, Użytkownik może zgłosić́ Usługodawcy reklamację działań podejmowanych przez innego Użytkownika na piśmie albo z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu. Zgłoszenie reklamacji wymaga pod rygorem nieważności przedstawienia wyczerpującego opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownika, przy czym brak odpowiedzi Użytkownika w tym terminie jest równoznaczny z odrzuceniem reklamacji.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, w szczególności działania podejmowane za pośrednictwem Serwisu, w tym za nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez Użytkowników umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podejmowanych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, w tym działań stanowiących naruszenia Regulaminu lub umów zawartych za pośrednictwem Serwisu. Opisana w ust. 1-3 powyżej procedura służy zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, nie jest podstawą jakichkolwiek roszczeń przeciwko Usługodawcy.
 1. INFORMACJE POUFNE
 1. 1.Wszelkie informacje przekazane Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w toku zawierania lub wykonywania Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Rekrutacyjnej lub Umowy Udostępnienia, w tym informacje prawne, finansowe, ekonomiczne, handlowe, techniczne, informatyczne, technologiczne, marketingowe lub organizacyjne dotyczące Usługodawcy lub Użytkowników, uważane są za informacje poufne. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy, tj. do nieujawniania jakimkolwiek osobom trzecim w całości lub w części informacji poufnych oraz do niewykorzystywania ich w celu innym niż związany z zawarciem lub wykonaniem umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu. z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 1. 2.Użytkownik może ujawnić informacje poufne, o których mowa w ust. 1 powyżej w następujących sytuacjach:
 1. gdy ujawnienia wymaga właściwy organ władzy publicznej działający na podstawie i w granicach przepisów prawa;
 2. gdy były powszechnie znane przed ich udostępnieniem Użytkownikowi lub gdy staną się powszechnie znane bez naruszenia zobowiązania umownego przez Użytkownika lub przez osobę trzecią;
 3. gdy na ich ujawnienie Usługodawca wyrazi uprzednio zgodę na piśmie pod rygorem nieważności.
 1. 3.Wszelkie informacje przekazane Użytkownikowi przez innych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w toku zawierania lub wykonywania Umowy Rekrutacyjnej lub Umowy Udostępnienia, w tym informacje prawne, finansowe, ekonomiczne, handlowe, techniczne, informatyczne, technologiczne, marketingowe lub organizacyjne dotyczące Usługodawcy lub Użytkowników, uważane są za informacje poufne. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy, tj. do nieujawniania jakimkolwiek osobom trzecim w całości lub w części informacji poufnych oraz do niewykorzystywania ich w celu innym niż związany z zawarciem lub wykonaniem umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu. z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej.
 1. 4.Użytkownik może ujawnić informacje poufne, o których mowa w ust. 3 powyżej w następujących sytuacjach:
 1. gdy ujawnienia wymaga właściwy organ władzy publicznej działający na podstawie i w granicach przepisów prawa;
 2. gdy były powszechnie znane przed ich udostępnieniem Użytkownikowi lub gdy staną się powszechnie znane bez naruszenia zobowiązania umownego przez Użytkownika a lub przez osobę trzecią;
 3. gdy na ich ujawnienie Użytkownik udostępniający informacje poufne i Usługodawca wyrażą uprzednio zgodę na piśmie pod rygorem nieważności.
 1. 5.Użytkownik może wykorzystywać informacje poufne udostępnione zgodnie z postanowieniami Umowy Rekrutacyjnej lub Umowy Udostępnienia oraz niniejszego Regulaminu, w tym w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa w celu realizacji procesu rekrutacji dla którego Profile Kandydatów zostały pozyskane, przez okres trwania Projektu Rekrutacyjnego.
 1. UMOWY ZAWIERANE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU
 1. ROLA SERWISU
  1. Usługodawca udostępnia Serwis za pośrednictwem którego możliwe jest prowadzenie procesów rekrutacyjnych w ten sposób, że Project Owner zakłada Projekt Rekrutacyjny, w ramach którego samodzielnie lub z wykorzystaniem Rekruterów lub Organizacji wyszukuje Kandydatów, a Kandydaci lub Rekruterzy mają możliwość zgłaszania udziału Kandydatów w tych procesach rekrutacyjnych i tym samym udostępnienia ich danych Rekruterom lub Project Ownerom.
  1. Usługodawca nie jest stroną Umów Rekrutacyjnych ani Umów Udostępnienia i nie gwarantuje, że Umowy Rekrutacyjne lub Umowy Udostępnienia zostaną zawarte i wykonane..

2. UMOWA REKRUTACYJNA

  1. Na podstawie Umowy Rekrutacyjnej Rekruter lub Organizacja zobowiązują się względem Project Ownera do prowadzenia na jego rzecz procesu rekrutacyjnego i udostępnienia Project Ownerowi stosownych Profili Kandydatów, umożliwiając Project Ownerowi (1) prowadzenie rekrutacji z wykorzystaniem danych Kandydatów, (2) dodawanie wybranych Kandydatów do shortlisty oraz (3) wybór Kandydata w celu jego zatrudnienia.
  1. Na podstawie Umowy Rekrutacyjnej Project Owner zobowiązuje się względem Rekrutera lub Organizacji do uiszczenia na jego rzecz uzgodnionego w Umowie Rekrutacyjnej wynagrodzenia należnego za świadczenie usług rekrutacyjnych i udostępnianie Project Ownerowi Profili Kandydatów.
  1. Wykonanie Umowy Rekrutacyjnej następuje za pośrednictwem Serwisu. Wykonanie usługi rekrutacyjnej następuje w momencie zatrudnienia przez Project Ownera Kandydata udostępnionego/zgłoszonego przez Rekrutera.
  1. W celu zawarcia Umowy Rekrutacyjnej, Usługodawca uprzednio, w oparciu o ustalone przez siebie potrzeby własne tworzy Projekt Rekrutacyjny, w ramach którego określa m.in. opis stanowiska, na które poszukuje pracownika lub zleceniobiorcy, warunki zatrudnienia, w tym w szczególności wysokość wynagrodzenia dla wybranego Kandydata. Utworzony w Projekt Rekrutacyjny jest publikowany w Serwisie.
  1. W oparciu o utworzony Projekt Rekrutacyjny Project Owner może samodzielnie prowadzić rekrutację oczekując na zgłoszenia Kandydatów posiadających w Serwisie Konta Kandydata lub zlecić świadczenie usług rekrutacyjnych wybranemu Rekruterowi / Rekruterom lub Organizacji / Organizacjom. W tym celu Project Owner z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu publikuje zapytanie ofertowe na prowadzenie rekrutacji w ramach danego Projektu Rekrutacyjnego. W odpowiedzi na to zapytanie ofertowe Rekruterzy lub Organizacje z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu mogą złożyć Project Ownerowi ofertę na przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego objętego danym Projektem Rekrutacyjnym określając wysokość oczekiwanego z tego tytułu wynagrodzenia. Z chwilą akceptacji przez Project Ownera wybranej przez siebie oferty, następuje zawarcie Umowy Rekrutacyjnej z obowiązkiem zapłaty na rzecz Rekrutera lub Organizacji ustalonego wynagrodzenia.
  1. Z tytułu wykonania Umowy Rekrutacyjnej Project Owner jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Rekrutera lub Organizacji wynagrodzenia uzgodnionego zgodnie z ustępem 5 powyżej. Zapłata tego wynagrodzenia następuje poza Serwisem, bezpośrednio przez Project Ownera na rzecz Rekrutera. Usługodawca nie gwarantuje zapłaty tego wynagrodzenia przez Project Ownera ani nie ponosi odpowiedzialności za jej nieuiszczenie.
  1. Z tytułu wykonania Umowy Rekrutacyjnej Rekruter jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Usługodawcy Opłaty za Rekrutację w wysokości i na zasadach opisanych w Polityce Cenowej stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.
  1. Niezależnie od powyższego, z tytułu wykonania Umowy Rekrutacyjnej, Rekruter wchodzący w skład Organizacji zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Organizacji prowizji od uzgodnionego z Project Ownerem wynagrodzenia w wysokości i na zasadach opisanych w Polityce Cenowej stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.
  1. Z tytułu podjęcia decyzji o wyborze danego Kandydata z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, Project Owner jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Usługodawcy Opłaty za Wybór Kandydata w wysokości i na zasadach opisanych w Polityce Cenowej stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z innych funkcjonalności Serwisu, w szczególności dodanie Kandydatów do shortlisty, nie jest odpłatne.
  1. Podjęcie przez Project Ownera (lub podmiot, na rzecz którego działa) lub jakikolwiek podmiot powiązany z nim kapitałowo lub osobowo współpracy na jakiejkolwiek podstawie prawnej z Kandydatem, będzie uważane za wybór danego Kandydata w ramach Projektu Rekrutacyjnego i wykonanie usługi rekrutacyjnej przez Rekrutera lub Organizację na podstawie zawartej Umowy Rekrutacyjnej, jeśli rozpoczęcie takiej współpracy nastąpi w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia Projektu Rekrutacyjnego, w którym brał udział ten Kandydat. O podjęciu współpracy Project Owner jest zobowiązany zawiadomić Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych od dnia podjęcia współpracy. W przypadku zatrudnienia Kandydata przez Project Ownera lub podmiot, o którym mowa powyżej, na jakiejkolwiek podstawie prawnej i niepoinformowaniu Usługodawcy o tym fakcie zgodnie z niniejszym ustępem, Project Owner zapłaci Rekruterowi lub Organizacji oraz Usługodawcy wynagrodzenie i Opłatę za Wybór w podwójnej wysokości.
  1. Dane Kandydata uzyskane w ramach prowadzonego Projektu Rekrutacyjnego mogą być wykorzystywane przez Project Ownera jedynie dla potrzeb tego Projektu Rekrutacyjnego, w ramach którego dane zostały pozyskane w Serwisie.

3. UMOWA UDOSTĘPNIENIA

  1. Na podstawie Umowy Udostępnienia Rekruter lub Organizacja zobowiązuje się względem Project Ownera do udostępnienia Project Ownerowi Profilu Kandydata, umożliwiając Project Ownerowi prowadzenie rekrutacji z wykorzystaniem danych Kandydata, pod warunkiem zaakceptowania przez Kandydata zaproszenia do wzięcia udziału w Projekcie Rekrutacyjnym.
  1. Wykonanie Umowy Udostępnienia następuje za pośrednictwem Serwisu.
  1. W celu zawarcia Umowy Udostępnienia Project Owner, w oparciu o ustalone przez siebie potrzeby własne tworzy Projekt Rekrutacyjny, w ramach którego określa m.in. opis stanowiska, na które poszukuje pracownika lub zleceniobiorcy, warunki zatrudnienia, w tym w szczególności wysokość wynagrodzenia dla wybranego Kandydata. Utworzony w ten sposób Projekt Rekrutacyjny jest publikowany w Serwisie..
  1. W oparciu o tak utworzony Projekt Rekrutacyjny Project Owner może samodzielnie prowadzić rekrutację oczekując na zgłoszenia Kandydatów posiadających w Serwisie Konta Kandydata lub zlecić świadczenie usług rekrutacyjnych wybranemu Rekruterowi / Rekruterom lub Organizacji / Organizacjom w ramach Umowy Rekrutacyjnej.
  1. W razie samodzielnego prowadzenia procesu rekrutacyjnego, Kandydaci posiadający Konto Kandydata mają możliwość przeglądania opublikowanych w Serwisie Projektów Rekrutacyjnych i zgłaszania swojej kandydatury. Dane Kandydata zawarte w Profilu Kandydata są udostępniane w Serwisie Project Ownerowi automatycznie z chwilą wysłania zgłoszenia przez Kandydata.
  1. W razie zawarcia Umowy Rekrutacyjnej i zlecenia świadczenia usług rekrutacyjnych wybranemu Rekruterowi / Rekruterom lub Organizacji / Organizacjom, strony Umowy Rekrutacyjnej mają możliwość zawierania dalszych Umów Udostępniania, w ramach których Rekruter lub Organizacja udostępniać będzie Project Ownerowi dane Kandydatów pozostających w ich zasobach. Udostępnienie w tym wypadku następuje pod warunkiem zaakceptowania przez Kandydata zaproszenia do udziału w Projekcie Rekrutacyjnym. W tym celu Rekruter lub Organizacja z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu mogą wysyłać do wybranych przez siebie Kandydatów, do których Profili Kandydatów posiadają dostęp, zaproszenia do uczestnictwa w Projekcie Rekrutacyjnym. W odpowiedzi na takie zaproszenie Kandydat ma możliwość zaakceptowania zaproszenia lub odrzucenia zaproszenia. Pod warunkiem i z chwilą akceptacji przez Kandydata zaproszenia następuje zawarcie Umowy Udostępnienia i jednocześnie jej wykonanie poprzez udostępnienie Project Ownerowi danych Kandydata zawartych w Profilu Kandydata.
  1. Dane Kandydata uzyskane w ramach prowadzonego Projektu Rekrutacyjnego mogą być wykorzystywane przez Kupującego jedynie dla potrzeb tego Projektu Rekrutacyjnego, w ramach którego dane zostały pozyskane w Serwisie.
  1. Z chwilą uzyskania dostępu do Profilu Kandydata Project Owner uzyskuje status administratora danych osobowych i jest zobowiązany do wykonywania ciążących na nim zgodnie z przepisami prawa obowiązków, w szczególności przewidzianych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  1. Na podstawie zawartej Umowy o Świadczenie Usług, Usługodawca zobowiązuje się względem Użytkowników, do stosowania w ramach Serwisu technicznych zabezpieczeń które zapewnią dostęp do Profilu Kandydata wyłącznie jednemu Project Ownerowi w danym czasie. Usługodawca zobowiązuje się do technicznego zapewnienia dostępu za pośrednictwem Serwisu do Profilu Kandydata Project Ownerowi i zablokowania dostępu za pośrednictwem Serwisu do tego Profilu Kandydata innym Project Ownerom.
  1. Usługodawca posiada możliwość weryfikacji rzetelności i aktualności danych, w tym danych osobowych zawartych w Profilu Kandydata oraz dopuszczalności kontaktu z osobą której te dane dotyczą w każdym czasie, w szczególności poprzez kontakt z osobą fizyczną której przetwarzane dane dotyczą. Usługodawca nie gwarantuje Project Ownerowi akceptacji przez Kandydatów zaproszeń do uczestnictwa w Projekcie Rekrutacyjnym, jak również poprawności, prawdziwości, kompletności ani rzetelności danych zawartych w Profilu Kandydata, które zostają przekazane Project Ownerowi w takiej postaci w jakiej zostały zamieszczone przez Kandydata lub Rekrutera.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019r.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w drodze udostępnienia jego tekstu jednolitego poprzez publikację w ramach Serwisu w każdym czasie.
 1. Zmiana Regulaminu obowiązuje od momentu jego publikacji w ramach Serwisu zgodnie z ust. 2 powyżej. Do umów zawartych za pośrednictwem Serwisu przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się Regulamin w jego dotychczasowym brzmieniu.
 1. PRAWO WŁAŚCIWE
 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy o Świadczenie Usług oraz umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami właściwymi sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami zostają̨ poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę̨ Usługodawcy.
 1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy o Świadczenie Usług zawieranej na podstawie niniejszego Regulaminu będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność jej pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego, będzie miało zastosowanie takie postanowienie, które najbardziej zbliżone jest do osiągnięcia celu założonego przez strony niniejszej umowy.
 1. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników bezpłatnie pod następującym adresem URL: www.jobllegro.com/regulamin, skąd Użytkownicy mogą̨ go w każdym czasie przeglądać́, pobierać́ w formacie PDF, a także sporządzić́ jego wydruk.

Załącznik numer 1 – wzór formularza odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Jobllegro sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, adres e-mail: kontakt@jobllegro.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): _______________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _______________________

Adres konsumenta(-ów):  ____________________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ______________

Data: _______________

(*) Niepotrzebne skreślić.