PROJEKT MATCH.ME

Celem projektu jest prowadzenie prac badawczo rozwojowych polegających m.in. na wytworzeniu API, które w oparciu o innowacyjny autorski model sztucznej inteligencji będzie rekomendować kandydatów mających największe szanse na pozytywne zakończenie procesu rekrutacji. Implementacja wymaga przeprowadzenia badań wpływu parametrów modelu sieci oraz jej struktury na efektywność dopasowywania mierzoną różnymi funkcjami celu.

W wyniku realizacji Projektu, API umożliwi wyłonienie w ramach prowadzonego procesu rekrutacyjnego najlepszych kandydatów na podstawie najtrafniejszych rekomendacji ich kompetencji w odniesieniu do celu (stanowiska) prowadzonej rekrutacji.

Przewidziane do realizacji w ramach projektu prace obejmują dwa etapy realizacyjne o następujących zakresach prac: „Przygotowanie modułu rekomendacji ofert” oraz „Dostosowanie modułu do pracy w rzeczywistym systemie”.

Wartość projektu: 1 000 000 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 800 000 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BridgeAlfa

Partnerzy